Regulamin

1.             Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa „on – line”

w VII-tej edycji Kongresu Bezpieczeństwa Żywności organizowanego w dniu 17 listopada  2020 r. w Warszawie w  Hotelu ARCHE  przy Al. Krakowskiej 237 przez PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa za pośrednictwem strony internetowej: www.foodcongress.org oraz warunki uczestnictwa w Kongresie.

2.             Cena uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi:

 

Wszyscy uczestnicy w 2020 r.

– przy wpłacie: do 17  października  2020 r.

750 PLN + 23 % VAT

– przy wpłacie: po 17  października  2020 r.

900 PLN + 23 % VAT

 

 

3.             Cena obejmuje: prelekcje, materiały kongresowe, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz lunch.

4.             Po wypełnieniu formularza zgłoszenia „on – line” na stronie www.foodcongress.org Zgłaszającemu zostanie wysłana wiadomość elektroniczna na adres e- mail wskazany w formularzu zgłoszenia „on – line” , potwierdzająca  rejestracje.

5.             Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a PPH EWA – BIS Sp. z o.o. i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.

6.             Faktura „PRO FORMA” zostanie wystawiona i wysyłana Zgłaszającemu w ciągu 2 dni roboczych po wypełnieniu formularza zgłoszenia „on – line” na podany adres e- mail księgowości Zgłaszającego lub inny adres e- mail wskazany w formularzu zgłoszenia „on- line”

7.             Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia „on-line” w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z PPH EWA –BIS Sp. z o.o. dotyczącej uczestnictwa w Kongresie.

8.             Wpłata winna być dokonana w ciągu 7 dni od otrzymania od PPH EWA –BIS Sp. z o.o. wiadomości e-mail potwierdzającej uczestnictwo, jednak nie później niż 2 dni przed

terminem rozpoczęcia Kongresu.

9.             W terminie 7 dni od daty wpływu opłaty na konto bankowe: PPH EWA –BIS Sp. z o.o. Zgłaszającemu zostanie wystawiona faktura za uczestnictwo w Kongresie.

10.      Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. o/Warszawa nr 94 1240 1053 1111 0010 7420 0637

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa Tytuł przelewu: Kongres Bezpieczeństwa Żywności 2020

11.      Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie na niżej określonych warunkach.

a)             Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej  na e mail:  ifs-poland@ifs-certification.com

b)            W przypadku zgłoszenia rezygnacji z Kongresu do dnia 2 listopada  2020 r. Zgłaszający otrzyma pełen zwrot kosztów.

c)             W przypadku zgłoszenia rezygnacji po dniu 2 listopada  2020 r. Zgłaszający obowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a PPH EWA –BIS Sp. z o.o., umowy.

d)            W przypadku braku uczestnictwa w Kongresie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Kongresie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.

 

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, zapytania lub wnioski dotyczące warunków uczestnictwa w Kongresie należy kierować:

 

Aleksandra Tokarz,

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 722 222 928

 

e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

Kontakt i dojazd

Marek Marzec

Aleksandra Tokarz

Julia Ryks

Agnieszka Rembisz

Uczestnicy VI Kongresu Bezpieczeństwa Żywności mogą korzystać z parkingu hotelu Arche Hotel przy ulicy Krakowska 237