Regulamin

1.Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa „on – line” w VIII-ej edycji Kongresu Bezpieczeństwa Żywności organizowanego w dniu 18 listopada 2021 r. w Warszawie w Hotelu ARCHE przy Al. Krakowskiej 237 ( zw. dalej Kongresem).

1.2. Organizatorem Kongresu jest PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa, NIP: 521 008 45 08, REGON: 00805464000000

2.Udział w Kongresie

2.1. Podstawą uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji poprzez formularz na stronie www.

2.2. Po wypełnieniu formularza potwierdzenie udziału jest przesyłane drogą elektroniczną.

2.3. Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a PPH EWA – BIS Sp. z o.o. i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.

3.Anulowanie udziału

3.1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie na niżej określonych warunkach.

a) Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej na e mail: diana.efendiyeva@ewabis.com.pl

b) W przypadku zgłoszenia rezygnacji z Kongresu do dnia 4 listopada 2021 r. Zgłaszający otrzyma pełen zwrot kosztów.

c) W przypadku zgłoszenia rezygnacji po dniu 4 listopada 2021 r. Zgłaszający obowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a PPH EWA –BIS Sp. z o.o., umowy.

d) W przypadku braku uczestnictwa w Kongresie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Kongresie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.

4.Cena Uczestnictwa

4.1. Cena uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi:

Uczestnictwo stacjonarne

699 PLN + 23 % VAT

Uczestnictwo zdalne on-line

199 PLN + 23 % VAT

4.2. Cena uczestnictwa stacjonarnego obejmuje:

– udział w prelekcjach

– materiały kongresowe

– poczęstunek podczas przerwy kawowej

– lunch

4.3. Cena uczestnictwa zdalnego on-line obejmuje:

– udział w prelekcjach on-line

5. Dokonanie płatności

5.1. Faktura „PRO FORMA” zostanie wystawiona i wysyłana Zgłaszającemu po wypełnieniu formularza zgłoszenia „on – line” na podany adres e- mail księgowości Zgłaszającego lub inny adres e- mail wskazany w formularzu zgłoszenia „on- line”

5.2. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia „on-line” w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z PPH EWA –BIS Sp. z o.o. dotyczącej uczestnictwa w Kongresie.

5.3. Wpłata winna być dokonana w ciągu 7 dni od otrzymania od PPH EWA –BIS Sp. z o.o. wiadomości e-mail potwierdzającej uczestnictwo, jednak nie później niż 3 dni przed

terminem rozpoczęcia Kongresu.

5.4. W terminie 7 dni od daty wpływu opłaty na konto bankowe: PPH EWA –BIS Sp. z o.o. Zgłaszającemu zostanie wystawiona faktura za uczestnictwo w Kongresie.

5.5. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. o/Warszawa nr 94 1240 1053 1111 0010 7420 0637

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa

Tytuł przelewu: Kongres Bezpieczeństwa Żywności 2021

6.Uwagi

6.1 Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, zapytania lub wnioski dotyczące warunków uczestnictwa w Kongresie należy kierować:

Aleksandra Tokarz,

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 722 222 928

e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

Diana Efendiyeva

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 607 994 702

e-mail: diana.efendiyeva@ewabis.com.pl

Michalina Nguyen

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 792 759 736

e-mail: michalina.nguyen@ewabis.com.pl

Kontakt

Marek Marzec

Aleksandra Tokarz