Manager w Marine Stewardship Council, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną mórz i oceanów oraz certyfikacją rybołówstw i firm w łańcuchu dostaw prowadzących działalność zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC i Standardem Łańcucha Dostaw MSC. Z wykształcenia biolog morski, doktor nauk o Ziemi, ekspertka w tematyce zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich i ochrony morskich ekosystemów. Od 2021 r. członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland oraz ekspertka programu Climate Leadership UN Environment.


Outreach Manager in the Marine Stewardship Council, a non-governmental organization dedicated to the protection of oceans and the certification of fisheries and supply chain companies operating in accordance with the MSC Sustainable Fisheries Standard and the MSC Supply Chain Standard. A marine biologist by education, a PhD in Earth Sciences, expert in the field of sustainable use of living marine resources and protection of marine ecosystems. From 2021, a member of the Climate Council at the UN Global Compact Network Poland and an expert in the Climate Leadership UN Environment Program.