Absolwentka Technologii Żywności na SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na SGH „Menadżer jakości”. Z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych związana od początku jego powstania, wcześniej pracownik Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. Od 1 stycznia 2010 roku Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie JHARS.
Do zadań Biura należy koordynacja działań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym, w tym m.in. sprawy związane z opracowywaniem rocznych ramowych planów kontroli Inspekcji oraz szczegółowych programów kontroli planowych i doraźnych przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS, opracowywanie instrukcji w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej.