1)    Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje na temat sposobów i celu wykorzystywania danych osobowych w związku z organizowanym Kongresem Bezpieczeństwa Żywności w dniu 17-11-2020r.

Do tematu ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie, traktując dane osobowe jako dane poufne oraz przestrzegając przepisów dotyczących ochrony danych. Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

W szczególności są to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) i krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Państwa dane będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy oraz gdy jest to niezbędne w celu świadczenia naszych usług lub wymagane przepisami, gdy uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych lub gdy jest to usprawiedliwione naszym uzasadnionym interesem (prowadzenie naszej działalności).

Zastosowane pojęcia, jak np. „dane osobowe” czy „przetwarzanie”, odpowiadają definicjom stosowanym w RODO.

2)    Podmiot odpowiedzialny

PPH „ Ewa Bis” Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa

3)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 Maciej Walczak, Dyrektor Operacyjny PPH „ Ewa Bis” Sp. z o.o,

 Tel. kom.: +48  601 531 243, maciej.walczak@ewabis.com.pl

4)    Podstawy prawne

Informujemy, że do przetwarzania danych zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

5)    Przekazywanie danych osobom trzecim lub usługodawcom zewnętrznym

Państwa dane są przekazywane osobom trzecim w zakresie określonym przepisami prawa, np. gdy zgodnie z art. 6 ustęp 1 b) RODO jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO jest to uzasadnione.

Jednocześnie podejmujemy stosowne środki prawne oraz odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony Państwa danych osobowych.

6)    Gromadzenie i wykorzystywanie danych- Informacje ogólne

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób lub podmiotów, o ile jest to konieczne w celu umożliwienia zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie. W szczególności chodzi tu o cechy pozwalające na identyfikację użytkownika i dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z naszej aplikacji zgłoszeniowej.

Podczas każdego uruchomienia naszej aplikacji zgłoszeniowej gromadzimy szereg danych ogólnych i informacji określonych w formularzu zgłoszeniowym Kongresu.

Dane te i informacje są przechowywane w logach serwera

W szczególności:

nazwisko osoby i /lub nazwę podmiotu,

adres osoby i/lub podmiotu

adres poczty elektronicznej osoby i/lub podmiotu,

NIP i/lub REGON

inne dane fakultatywnie wypełniane przez osobę lub podmiot

7)    Bezpieczeństwo

Podejmujemy działania techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych. Zwracamy jednak uwagę, że podczas przekazywania danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą elektroniczną) mogą istnieć luki zabezpieczeń. Całkowicie szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Po spełnieniu przesłanek ustawowych przysługują Państwu prawa określone w art. 15 do 22 RODO. Są to prawa do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ustęp 1 f) RODO, a tym samym nasze uzasadnione interesy. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy według Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.

10) Usuwanie danych

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu konieczności przechowywania ich w określonym celu oraz gdy ich usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.