Polityka Prywatności

Niniejsza
polityka stanowi własność firmy PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul.
Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Firma
PPH EWA-BIS Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, zastrzega sobie
prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na stronie https://foodcongress.org/.

Jako
Użytkowników należy rozumieć osoby odwiedzające stronę
internetową https://foodcongress.org/ oraz osoby rejestrujące się
na Kongres Bezpieczeństwa Żywności zwany dalej „Kongresem”
organizowanym przez Organizatora.

1.
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Niniejsze
oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje na temat
sposobów i celu wykorzystywania danych osobowych w związku z
organizowanym Kongresem Bezpieczeństwa Żywności w dniu 19.10.2023
r.

Do
tematu ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie,
traktując dane osobowe jako dane poufne oraz przestrzegając
przepisów dotyczących ochrony danych. Dane osobowe gromadzimy,
wykorzystujemy i przechowujemy wyłącznie w zakresie określonym
przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

W
szczególności są to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”)
i krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Państwa
dane będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy zezwalają na to
przepisy oraz gdy jest to niezbędne w celu świadczenia naszych
usług lub wymagane przepisami, gdy uzyskaliśmy Państwa zgodę na
przetwarzanie danych lub gdy jest to usprawiedliwione naszym
uzasadnionym interesem (prowadzenie naszej działalności).

Zastosowane
pojęcia, jak np. „dane osobowe” czy „przetwarzanie”,
odpowiadają definicjom stosowanym w RODO.

2.
Podstawy prawne

Informujemy,
że do przetwarzania danych zastosowanie mają następujące podstawy
prawne:

Zgody
— art. 6 ustęp 1 a) i art. 7 RODO;

przetwarzanie
w celu realizacji naszych usług, realizacji działań przewidzianych
umową — art. 6 ustęp 1 b) RODO;

realizacja
naszych zobowiązań umownych — art. 6 ustęp 1 c) RODO;

zabezpieczenie
naszych uzasadnionych interesów — art. 6 ustęp 1 f) RODO.3.
Dane gromadzone podczas rejestracji na kongres

Gromadzimy
i wykorzystujemy dane osobowe osób lub podmiotów, o ile jest to
konieczne, w celu umożliwienia zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie.
W szczególności chodzi tu o cechy pozwalające na identyfikację
Użytkownika i dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
zakresu korzystania z naszej aplikacji zgłoszeniowej.

Podczas
każdego uruchomienia naszej aplikacji zgłoszeniowej gromadzimy
szereg danych ogólnych i informacji określonych w formularzu
zgłoszeniowym Kongresu.

Dane
te i informacje są przechowywane w logach serwera.

Administratorem
Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest firma
PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Podczas
rejestracji na kongres, za pomocą formularzy online, Organizator
prosi Użytkownika o podanie następujących danych osobowych:

 • imię
  i nazwisko,

 • adres,

 • adresu
  email,

 • NIP
  i/lub REGON,

 • inne
  dane fakultatywnie wypełniane przez Użytkownika.

4.
Kontakt z Użytkownikami

Jeżeli
Użytkownik dokona rejestracji na kongres, otrzyma od Organizatora
e-mail potwierdzający rejestrację oraz może otrzymać inne
niezbędne informacje w celu umożliwienia realizacji usługi. W
przypadku ważnych informacji dotyczącej świadczonej usługi,
Organizator może również kontaktować się z Użytkownikiem
telefonicznie.

5.
Usunięcie danych osobowych

Przechowywane
przez nas dane zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu
konieczności przechowywania ich w określonym celu oraz gdy ich
usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania
danych.

6.
Zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników

Podejmujemy
działania techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa danych. Zwracamy jednak uwagę, że podczas
przekazywania danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą
elektroniczną) mogą istnieć luki zabezpieczeń. Całkowicie
szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest
możliwa.

7.
Przekazywanie danych osobom trzecim lub usługodawcom zewnętrznym

Państwa
dane są przekazywane osobom trzecim w zakresie określonym
przepisami prawa, np. gdy zgodnie z art. 6 ustęp 1 b) RODO jest to
niezbędne w celu realizacji umowy lub zgodnie z art. 6 ustęp 1 f)
RODO jest to uzasadnione.

Jednocześnie
podejmujemy stosowne środki prawne oraz odpowiednie działania
techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony Państwa
danych osobowych.

8.
Prawa osoby, której dotyczą dane

Po
spełnieniu przesłanek ustawowych przysługują Państwu prawa
określone w art. 15 do 22 RODO. Są to prawa do informacji, korekty,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto
przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
oparciu o art. 6 ustęp 1 f) RODO, a tym samym nasze uzasadnione
interesy. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę
ze skutkiem na przyszłość.

9.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie
z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy według Państwa opinii przetwarzanie danych
osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.

10.
Zgłaszanie pytań

W
razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o
kontakt z inspektorem ochrony danych:

Maciej
Walczak, Dyrektor Operacyjny PPH EWA-BIS Sp. z o.o,

Tel.
kom.: +48 601 531 243,
maciej.walczak@ewabis.com.pl